Havenreglement Kloron Yachting Club Avelgem VZW.

Scheldekaai z/n – 8581 Kerkhove – BTW BE 0444 094 308

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder haven begrepen: Het gehele gebied dat beheerd wordt door de vereniging gelegen aan de Scheldekaai. Oevers, clubhuis, open grond, terras, inham van de Schel­de, vaste steigers, trailer helling en alle gebouwde opstallen.

 

HAVENMEESTER

1.    De raad van bestuur (RVB) heeft onverkort het beheer over de haven. Deze wordt voor de dagelijkse zaken die de haven betreffen, vertegenwoordigd door het lid dat tot havenmeester is benoemd. De ha­venmeester is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de RVB.

2.    De havenmeester kan in zijn taak bijgestaan worden door een assistent havenmeester. Deze laatste wordt door het dagelijks bestuur als zodanig benoemd. De assistent havenmeester is verantwoording verschuldigd aan de havenmeester.

3.    De havenmeester regelt de verdeling der ligplaatsen en voert het dagelijks beheer over de haven. De havenmeester ziet toe op de toepassing van onderhavig reglement. Heeft het algemeen toezicht op de ligplaatsen, bergplaatsen en het terrein van de haven en is bevoegd alle door hem gewenste maatre­gelen te nemen indien een lid of bezoeker één of meerdere punten uit dit reglement weigert toe te pas­sen. Hij houdt zorgvuldig het havenregister bij, hetwelk altijd op de haven aanwezig moet zijn en ter in­zage voor het dagelijks bestuur.

4.    De leden, gebruikers van ligplaatsen, gasten en bezoekers van de haven in het algemeen, zijn gehou­den de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.

LIGPLAATSEN

5.    Lidmaatschap (met of zonder ligplaats) wordt uitsluitend toegekend na een schriftelijke aanvraag. Het aanvraagformulier hiertoe kan worden bekomen via het secretariaat of de website www.kloron.be. De aanvragen komt op een wachtlijst. Een vaste ligplaats gaat automatisch gepaard met aansluiting als lid.

6.    Elke aanvraag of jaarlijkse hernieuwing wordt beoordeeld en (desgevallend) toegewezen door het dagelijks bestuur. Het bestuur kan elke aanvraag of hernieuwing weigeren zonder opgave van redenen. Bij weigering zal de betreffende boot worden verplaats naar een wachtplaats en zal door het lid uit de haven worden verwijderd uiterlijk binnen de drie maand na betekening van de weigering. Bij niet verwijdering door het lid, zal vzw Kloron YC de nodige stappen ondernemen bij ‘De Vlaamse Waterweg’ om de boot op kosten van het gewezen lid ambtshalve te laten verwijderen.

7.    De toewijzing wordt echter pas “definitief” na betaling van het lidgeld en na overhandiging van een at­test van verzekering. Bij toekenning zal het lid verklaren kennis te hebben genomen van onderhavig re­glement.

8.    De havenmeester kan ten allen tijde een lid vragen zijn boot tijdelijk te verplaatsen indien b.v. onder­houdswerken of activiteiten van de club dit vergen. Het lid zal dit eigenhandig en tijdig doen.

9.    Ligplaatsvergunningen lopen van 1 januari tot 31 december en worden nooit langer dan voor één jaar toegekend. Zij  dienen dus, indien gewenst, elk jaar opnieuw  te worden hernieuwd. Het formulier dat hiertoe vóór 1 december door het secretariaat wordt verstrekt moet vóór 15 december per post of per mail aan het secretariaat te worden geretourneerd.  Aansluitend ontvangt het lid zijn betreffende kos­tennota.

10. Elk vaartuig dient voorzien te zijn van de wettelijk voorgeschreven kentekens, kenmerken en uitrusting om zich op het water en in de haven te bevinden. Hierbij wordt vooral gedoeld op de vermelding van de naam en thuishaven, een immatriculatie nummer en een geldig waterwegenvergunning, uitgegeven door de overheid.

11. In de jachthaven zijn alleen authentieke en esthetisch verantwoorde jachten toegelaten. Alle jachten dienen uiterlijk zindelijk en in goed onderhouden toestand te verkeren.

12. Elke in de haven aangemeerde boot dient verzekerd te zijn voor BA en de eigenaar dient jaarlijks een kopie van een geldig verzekeringsattest (of betalingsbewijs) aan het bestuur te overhandigen.

13. Bij verkoop van de boot aan een derde, wordt de ligplaats niet automatisch overgedragen aan de nieu­we eigenaar. De nieuwe eigenaar dient de procedure zoals vermeld in art 5 te doorlopen.

14. De ligplaatsen mogen door de leden onderling niet worden verwisseld zonder de uitdrukkelijke toela­ting van het bestuur. Bij verandering van boot kan geen aanspraak gemaakt worden op het behoud van de ligplaats. De eventuele meerprijs voor een andere ligplaats is steeds verschuldigd.

15. Het is de ligplaatshouder verboden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de RVB, het in de haven af­gemeerde vaartuig of de ligplaats tot voorwerp van commerciële activiteit te maken. Onder dit laatste wordt mede verstaan het op het haventerrein en / of op het vaartuig aanbrengen van daartoe strekken­de borden, mededelingen of aanduidingen.

16. De ligplaatsen mogen door de leden niet aan derden worden onderverhuurd of afgestaan. Ook niet gratis. Bij langdurige afwezigheid (meer dan een week) moet de havenmeester verwittigd worden.

17. Bij langdurige afwezigheid (7 dagen of langer) moet de havenmeester minimaal 10 dagen op voorhand hiervan verwittigd worden. Een verhuurde ligplaats kan bij afwezigheid van de boot en bij  beslissing van de havenmeester tijdelijk worden onderverhuurd. De havenmeester draagt er echter zorg voor dat de ligplaats ten allen tijde terug vrij is op de voorziene datum van terugkeer van het vaste lid.

18. De gebruikers van een ligplaats zijn verantwoordelijk voor de netheid van en de eventuele schade toe­gebracht aan de ponton. Zij moeten de ligplaats als een goede huisvader beheren. Ook is het ten strengste verboden wijzigingen aan te brengen aan de pontons en hun uitrusting.
Het is derhalve aan huurders van ligplaatsen verboden hun schip geheel of gedeeltelijk op een steiger te trekken of op de steiger werkzaamheden te verrichten met gebruikmaking van verf of teerstoffen.

19. In geval van watervervuiling door morsen van bv brandstof bij het vullen van de brandstoftank, zal on­middellijk de havenmeester verwittigd worden. Alle schade aan ponton of milieu is ten laste van het betreffend lid.

20. Alle huurders van ligplaatsen zijn verplicht hun schip te meren volgens de regels van de kunst. t.t.z. door middel van landvasten van goede kwaliteit en dit met een voor- en achterspring + een voor- en achtertros.

21. De vzw “KYCA” noch de havenmeester zijn aansprakelijk voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, toegebracht aan personen of goederen, of voor verlies of diefstal van enig goed. Gecon­stateerde mankementen die een noodzakelijke reparatie vergen binnen of in de omgeving van de ha­ven dienen terstond gemeld te worden aan de havenmeester ter voorkoming van vermeerdering van schade.

 

TRAILERHELLING, INRIJSTROOK, STARTPONTON

22. De trailerhelling mag enkel gebruikt worden voor het inlaten en uithalen van de boot gedurende de daarvoor nodige tijd. De wagen en de trailer moeten onmiddellijk verwijderd worden van de trailerhelling na het inlaten of uithalen zodat zij geen hinder vormen voor de andere gebruikers ervan.

23. De verharde inrij – en manoeuvreerstrook voor de helling behoort tot de helling. Ze is in geen geval be­stemd als parkeerstrook. Er parkeren is dan ook strikt verboden.

24. Bij het inlaten of uithalen van de boot moet de poort worden geopend met de persoonlijke sleutel die elke booteigenaar bij inschrijven kan aanvragen. Onmiddellijk na het verwijderen van de trailer zal de poort gesloten worden. Wie niet beschikt over een sleutel dient de havenmeester te contacteren en te wachten tot deze beschikbaar is. Buiten de openingsuren van de cafetaria is het mogelijk dat de ha­venmeester niet bereikbaar is.

25. De startponton is enkel toegankelijk voor de personen die de boot te water laten of uithalen en voor de inzittenden van de boot. Het is in geen geval toegelaten voor toeschouwers om zich op de startponton te begeven.

26. Het aanmeren van boten aan de startponton langs de kant van de trailerhelling is enkel toegelaten voor zolang het inlaten en uithalen van de boot duurt, inbegrepen het klaar zetten van de trailer.
Eens de wagen en de trailer verwijderd zijn, moet de boot onmiddellijk van de ponton weggevaren wor­den.

 

PASSANTEN

27. Passanten dienen zich bij aankomst te melden bij de havenmeester. Bij afwezigheid van de haven­meester volgen zij de instructies op het publicatiebord.

28. Voor verblijf in de haven is een tarief verschuldigd, dat bij vooruitbetaling wordt voldaan.

29. Alle schepen in de haven dienen ten minste verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid. De havenmeester is gerechtigd om een bewijs te vragen.

30. De havenmeester wijst naar eigen inzicht een ligplaats aan. Hij zal daarbij kiezen voor de meest eco­nomische indeling. Dubbel liggen of tussentijds verplaatsen is mogelijk.

31. De havenmeester heeft het recht een schip of schipper te weigeren zonder opgaaf van redenen. Dit wordt wel verantwoord t.o.v. de RVB.

32. Indien een schip een ligplaats heeft gekozen bij afwezigheid van de havenmeester dan kan de haven­meester alsnog de schipper verzoeken om zijn schip te verplaatsen en / of de haven te verlaten.

33. De tijdelijke ligplaats voor boten op doorreis (bezoekers of passanten) is beperkt in de tijd voor een periode van maximum 4 weken. Een verblijf voor een langere periode dient aangevraagd te worden en voorgedragen aan het bestuur. Deze kan toelating verlenen tot verlenging van de periode.

34. Passanten kunnen gebruik maken van de sanitaire voorzieningen indien zij deze ordentelijk gebruiken en na gebruik netjes achterlaten.

 

ALGEMENE LEEFREGELS

35. Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn gedrag aanstoot geeft. Op het haventerrein is het onder meer niet toegestaan:

  1. Hinderlijk lawaai te maken. Hierbij wordt niet gedoeld op het veroorzaken van geluid als gevolg van met toestemming van de havenmeester gehouden bijeenkomsten.
  2. Met afvalstoffen, uitwerpselen van dieren, olie, lenswater e.d., het havencomplex te verontreinigen.
  3. Gebruik te maken van het onderwatertoilet.
  4. Honden zonder leiband te laten loslopen.
  5. Zonder noodzaak het schip van een ander lid te betreden.
  6. De boot te reinigen, anders dan met havenwater.
  7. Reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan de boot uit te voeren (schilderen, schuren, lakken), die hinder veroorzaken voor de andere boten of voor het milieu.
  8. Werkzaamheden aan de boot uit te voeren die stankoverlast of geluidsoverlast kunnen veroorzaken.
  9. In de haven te varen anders dan voor in – en uitvaren.
  10. Sneller dan 5 km/h te varen vanaf de ingang van de Schelde inham.
  11. In de haven te surfen, te zeilen of te spelevaren.
  12. Een ligplaats in te nemen elders dan die door de havenmeester werd aangewezen.
  13. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat te laten, zulks ter beoordeling van de havenmeester.
  14. Open vuur te maken of te barbecueën, behoudens toestemming van de havenmeester.
  15. Eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd achter te laten.
  16. In de haven te zwemmen of te vissen.
  17. Het vaartuig te gebruiken als woon- of verblijfplaats, anders dan voor kort recreatief verblijf.

36. Afvalverwijdering.
Ingeval van een willekeurig achterlaten van afvalstoffen is de havenmeester gerechtigd om op kosten van de veroorzaker deze te verwijderen of te laten verwijderen.

  1. Voor verwijdering van restafval van huishoudelijke aard is een container voorzien. Het “verpakte” afval kan hierin worden gedeponeerd in aanwezigheid van de havenmeester of iemand van het dagelijks bestuur. Het spreekt voor zich dat dit enkel bedoeld is voor het afval aan boord.
  2. Glasafval moet worden gedeponeerd in de glascontainer net buiten de haven.
  3. De vuilwatertank kan noch mag in de haven geledigd worden.
  4. Chemisch afval zoals verfresten en oliehoudende afvalstoffen zoals bilge water dienen thuis of in de thuishaven op de juiste manier te worden afgevoerd.

 

TARIEVEN

37. Het tarief voor het gebruik van ligplaatsen, in de haven, in en buiten het vaarseizoen, wordt jaarlijks door het dagelijks bestuur vastgesteld.

38. Afwijkingen op het vastgestelde tarief van ligplaatsen kunnen plaats vinden op voorstel van de haven­meester in een vergadering van het dagelijks bestuur.

39. Voor de toepassing van dit reglement wordt onder vaarseizoen verstaan de periode van 1 april tot en met 30 september.

 

OVERIGE BEPALINGEN

40. De toegang tot de jachthaven is strikt voorbehouden voor de leden van de vzw en aangemelde bezoe­kers. Leden die dit wensen kunnen hiertoe een elektronische sleutel krijgen mits aanvraag en betaling van een waarborg. Voor de modaliteiten bij het gebruik:

  1. De trailer helling is niet toegankelijk tussen 22.00 uur en 8.00 uur
  2. Voor de sleutel wordt een waarborg van € 30 gevraagd, die integraal terugbetaald wordt bij inlevering.
  3. De sleutels zijn op naam en niet uitwisselbaar. Hou er dus rekening mee dat bij uitlening of onderlinge verwisseling van uw sleutel, U niettemin persoonlijk verantwoordelijk blijft.
  4. Bij misbruik of niet naleving van het reglement kan de sleutel en dus de toegang tot de boot op ieder moment worden geblokkeerd.
  5. De toegang tot de jachthaven moet permanent afgesloten zijn.
  6. Wie zich op een andere dan de toegestane wijze toegang verschaft tot de pontons, zal met onmiddellijke ingang worden uitgesloten van enig lidmaatschap met verlies van alle rechten op een ligplaats.
  7. Het maken van handelsreclame op het terrein van de vereniging en op schepen is zonder toestemming van het bestuur verboden.

42. Alle gebruikers en bezoekers van de jachthaven zijn onderworpen aan de bepalingen van dit regle­ment. Niemand zal enig recht, hem krachtens dit reglement verleend, aan een ander kunnen overdra­gen, tenzij het bestuur hem daartoe machtiging heeft verleend.

43. Elke belanghebbende wordt geacht de bepalingen van dit reglement te kennen en na te leven.

44. In alle gevallen waarin door dit reglement niet is voorzien, beslist de RVB autonoom. Hiervan maakt het bestuur in de eerstvolgende maandelijkse vergadering terstond melding.

45. Overtreding van één of meerdere artikels van dit reglement kan leiden tot de onmiddellijke schorsing van een lid met verbeurdverklaring van de ligplaats.

 

Opgesteld door het dagelijks bestuur te Kerkhove op 1 juni 2015.

Laatste aanpassing: 6 oktober 2022